hoemino:#BeautifulDonghyukDay | 970103 ↳ You …

hoemino:

#BeautifulDonghyukDay | 970103

↳ You dont have to do anything. For me , if its you, that’s enough.